VăN BảN TRUNG ƯơNG

Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
[17/03/2016]
Sở Ngoại vụ đăng tải các văn bản pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy trong bài viết này. Để xem tài...
Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14
[17/03/2016]
Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2019
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
[17/03/2016]
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi pham hành chính
[17/03/2016]
Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử...
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
[17/03/2016]
Chính phủ bàn hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
[17/03/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch...
Văn bản chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19
[17/03/2016]
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo liên quan của các cấp có...
Văn bản của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
[17/03/2016]
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 857/UBND-KGVX ngày 28/3/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19
Hướng dẫn của cơ quan ý tế trong việc cách lý tại nhà và cách ly tập trung
[17/03/2016]
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng, Bộ Y...
Một số văn bản của tỉnh Tuyên Quang về ứng phó và phòng chống Covid-19 (nCov)
[17/03/2016]
Bệnh do virus corona 2019 (tiếng Anh: Coronavirus disease 2019, COVID-19), còn được gọi là bệnh viêm phổi do virus corona mới bởi Trung...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
[17/03/2016]
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.
Luật phòng chống tham nhũng ban hành năm 2018
[17/03/2016]
Luật số 3//2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019