Tin tức & Sự kiện
Một số điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai Chỉ thị tại tỉnh Tuyên Quang
[10:39 - 25/12/2016]

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Theo tinh thần chỉ đạo chung, Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Một số điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW

Điểm mới đầu tiên là trong Chỉ thị Chỉ thị 05-CT/TW, Bộ Chính trị xác định: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Suốt nhiệm kỳ khóa XI, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được coi là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc xác định “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng” đã nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng.

Điểm mới thứ hai, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm mới thứ ba, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị nhấn rất mạnh vai trò của “người đứng đầu”. Chỉ thị nêu rõ phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong số những phương châm thực hiện Chỉ thị, Bộ Chính trị nhấn mạnh “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, trong đó, rất quan trọng là phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị, một lần nữa, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo. Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Điểm mới thứ tư, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong đó, nhấn mạnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Điểm mới thứ năm, Bộ Chính trị đặc biệt yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bộ Chính trị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu về công táo giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình để, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Điểm mới thứ sáu, Bộ Chính trị yêu cầu rất cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Điểm mới thứ bảy, Bộ Chính trị rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, Chỉ thị 05 yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Chúng ta đều biết, cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp là nơi thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, là nơi dễ xảy ra quan liêu, tiêu cực, tham nhũng. Vấn đề xây dựng những chuẩn mực trong thực thi công vụ, cũng như xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền của cán bộ, công chức là vô cùng quan trọng và cấp bách.

Điểm mới cuối cùng, trong Chỉ thị 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện, như trong Chỉ thị 06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW đều xác định việc thực hiện chỉ thị để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ khóa X và khóa XI. Lần này, Bộ Chính trị ban hành một Chỉ thị 05 rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian.

So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể nói, việc ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới.

Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW tại tỉnh Tuyên Quang

Quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 12/9/2016, trong đó yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;  Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan, ban ngành có bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử chỉ đạo, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi cấp; phối hợp với cơ quan thi đua - khen thưởng cùng cấp hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện giám sát việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai; việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 278-QĐ/TU về việc Thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Ngày 05/10/2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 419-CV/BTGTU chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các cơ quan báo chí thực hiện tốt một số nội dung, như: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ một cách nghiêm túc, chất lượng. Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về chủ đề này và đăng, phát vào vị trí, khung giờ trang trọng. Chú trọng tuyên truyền hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền sức mạnh thời đại; về khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa; về đạo đức cách mạng; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng. Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Về phong cách Hồ Chí Minh: chú trọng phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người; phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Những việc làm cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị Quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 5/12/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 31-KH/ĐUK về hành động toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nội dung Chỉ thị và yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thông qua việc kịp thời ban hành các kế hoạch hành động của các cấp ủy đảng, chi đảng bộ cơ sở địa phương cho thấy Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy đảng địa phương trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại các chi, đảng bộ cơ sở của địa phương. Đây là đượt sinh hoạt nhằm nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí và căn bệnh thành tích; thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nguyễn Thanh Hiếu