Tin tức & Sự kiện
Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
[10:58 - 08/06/2020]

Sở Ngoại vụ đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong tỉnh.

Thời gian lấy ý kiến đóng góp và hoàn thành tổng hợp ý kiến: Hết tháng 6 - 2020.

Nhân dân đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về địa chỉ email: tuyenquang.dfa@gmail.com.

Mời tải Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại đây