Tin tức & Sự kiện
Đổi mới hình thức thông tin đối ngoại trong tình hình mới
[09:40 - 02/03/2020]

Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã thể hiện được vai trò mũi nhọn và xung kích trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội, thông tin được phát tán nhanh hơn bao giờ hết, nhất là thông tin trực tiếp (livestream). Tuy nhiên, trong cái lợi về thông tin nhanh còn tồn tại những yếu tố bất cập, như: thông tin không đúng, thông tin nhằm trục lợi, thông tin với mục đích xấu, v.v… Để quản lý được vấn đề này cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước đối với thông tin, nhất là trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Qua tổng kết thực tiễn cho thấy, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bằng âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Chúng tập trung chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những hạn chế, yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, hạ thấp những thành tựu to lớn của đất nước trong công cuộc đổi mới; thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội… Trước những diễn biến về phương thức thông tin trong tình hình mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phải nhạy bén nắm bắt kịp thời sự phát triển tình hình, đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến phức tạp có thể xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của toàn dân, toàn quân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước. do vậy, công tác thông tin đối ngoại cần tập trung làm tốt một số việc như sau:

Thứ nhất, trước sự phát triển mạnh mẽ về các mạng xã hội hiện nay, cần tổ chức một lực lượng cán bộ chuyên trách thực hiện vai trò thông tin đối ngoại tại một số cơ quan có chức năng thông tin, báo đài và đối ngoại. mỗi cán bộ chuyên trách sẽ là hạt nhân chính trong nắm bắt, phân tích, dự báo về thông tin xã hội, nhất là những thông tin xấu độc, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch… Mũi nhọn cơ bản và tập trung hướng tới của các quan điểm sai trái, thù địch là nhằm vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, khai thác một cách hợp lý các trang mạng xã hội để định hướng dư luận trái chiều để người dân có thể nhận biết, phân biệt được “cái đúng” trong những “cái sai”. Các trang mạng xã hội có thể đưa vào khai thác để phản biện bao gồm: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest…

Ba là, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó trọng tâm là lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... nhằm theo sát diễn biến, góp phần kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, đã trở thành một thành tố tích cực tác động trực tiếp đến sự phát triển của các lĩnh vực đó.

Bốn là, hướng đối tượng thông tin. Cần phân nhóm đối tượng để có nội dung tuyên truyền phù hợp. Phương thức tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ vận dụng, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền trong cả nước. Đối với mỗi vấn đề tuyên truyền, cổ động, cần có lộ trình, quy trình, mục đích, bước đi cụ thể, dưới các hình thức khác nhau để việc tuyên truyền được thực hiện một cách tự nhiên, không hình thức, không gượng ép, chú ý nghệ thuật, nâng cao hiệu quả.

Nguyễn Thanh Hiếu

(Bài viết có mở rộng tham khảo, trích dẫn phần nghiên cứu của T.S. Đinh Thị Mai, Ban Tuyên giáo Trung ương)