Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính về đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
[14:14 - 04/11/2016]

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Xin mời tham khảo tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0BwTzcCWJhUWmbXFkQ1MzM24tT2s/view?usp=sharing