Thủ tục hành chính
Công bố kết luận thanh tra một số cơ quan, địa phương về công tác ngoại vụ năm 2017
[13:48 - 23/11/2017]

1. Kết luận thanh tra công tác ngoại vụ UBND huyện Na Hang:

https://drive.google.com/open?id=1aAFumT_Tz8rg89gnxFD4bxJhd5qCCGjo

 

2. Kết luận thanh tra công tác ngoại vụ UBND huyện Chiêm Hóa:

https://drive.google.com/open?id=1rKLObJwAmN06k8B75yLmkuZ2Dbwe623V

 

3. Kết luận thanh tra công tác ngoại vụ UBND huyện Hàm Yên:

https://drive.google.com/open?id=1E5mQ_4rf0kacQq6dox2Qe-1EsiDbjH6V

 

4. Kết luận thanh tra công tác ngoại vụ UBND huyện Sơn Dương:

https://drive.google.com/open?id=1j0zMT7-fs9A8QbZG4UVb62b3qsHyDSpv

 

5. Kết luận thanh tra công tác ngoại vụ Sở Nông nghiệp và PTNT:

https://drive.google.com/open?id=18N2n-S1NZoxOO0J4Q-TeeMp-LJzzO-Uv

 

6.  Kết luận thanh tra công tác ngoại vụ Sở Giáo đục và Đào tạo:

https://drive.google.com/open?id=1DUmjPfcb1z8TG_JF9FTRaxL9v3wguFoS

 

7. Kết luận thanh tra công tác ngoại vụ Sở Y tế:

https://drive.google.com/open?id=1-cgjlDeW0vuR34SdrqmmNW1kVzLcJmWa