THủ TụC HàNH CHíNH

Thẩm quyền thuộc Sở Ngoại vụ |

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Ngoại vụ
[16:22 - 15/09/2017]
Sở Ngoại vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công...