THôNG TIN QUY HOạCH NGàNH

Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021
[10:10 - 21/07/2021]
Sở Ngoại vụ công bố Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2020
[08:49 - 04/11/2020]
Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2020 gồm một số nội dung trong tâm như sau: