THẩM QUYềN THUộC Sở NGOạI Vụ

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017
[09:13 - 15/01/2018]
Sở Ngoại vụ đăng tải toàn văn nội dung thông báo của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng công chức năm 2017.
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Ngoại vụ
[16:22 - 15/09/2017]
Sở Ngoại vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công...
Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
[14:32 - 05/01/2017]
Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý...
Thủ tục hành chính về đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
[14:14 - 04/11/2016]
Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài,...