Phổ biến pháp luật
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
[15:28 - 03/02/2020]

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Link tải về: 

https://drive.google.com/open?id=0BwTzcCWJhUWmTlFZMFdNMXpXSWpyVDdMUS1yWXhkX2VSSXhZ