Liên hiệp các TCHN tỉnh
Các dự án tóm tắt vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
[10:21 - 21/04/2017]

Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu các nhóm dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, nông nghiệp, Giao thông - Thủy lợi, Văn hóa - Xã hội.

Nhóm dự án thuộc lĩnh vực giáo dục:

https://drive.google.com/open?id=0BwTzcCWJhUWmUU1uQXdRcFBVakk

Nhóm dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp:

https://drive.google.com/open?id=0BwTzcCWJhUWmVkZ1R3llMy1qOXc

Nhóm dự án thuộc lĩnh vực giao thông - thủy lợi:

https://drive.google.com/open?id=0BwTzcCWJhUWmbEVsUTRzSWxwMUE

Nhóm dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội:

https://drive.google.com/open?id=0BwTzcCWJhUWmWW1EUGNKOW5oN2c