LấY ý KIếN GóP ý

Công bố hòm thư góp ý của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
[10:22 - 26/01/2021]
Tổ chức, cá nhân gửi thư góp ý đến Sở Ngoại vụ qua địa chỉ hòm thư dưới đây: