Lãnh sự - Lễ tân
Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
[14:32 - 05/01/2017]

Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, ngày 25/11/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 277-QĐ/TU Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, Quyết định ban hành Quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm 4 chương, 21 điều.  

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy chế này quy định nguyên tắc lãnh đạo và quản lý các hoạt động đối ngoại, thẩm quyền quyết định, quy trình, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp giải quyết các hoạt động đối ngoại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Nguyên tắc lãnh đạo và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại là: Bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý điều hành tập trung, thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh đối với hoạt động đối ngoại;   sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân; chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại và văn hoá đối ngoại; hoạt động đối ngoại và hoạt động quốc phòng, an ninh; thông tin đối ngoại trong nước và trên địa bàn tỉnh; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự hướng dẫn, giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí và được thực hiện theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến theo quy định.

  Quyết định số 277-QĐ/TU quy định rõ hơn về thẩm quyền, xác định rõ nguyên tắc phân công, phân cấp đối với từng cấp lãnh đạo trong phê duyệt các hoạt động đối ngoại; quy định rõ ràng, cụ thể hơn nội dung các hoạt động đối ngoại như: trình duyệt xin chủ trương nhận và tặng huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng quốc tế; trình duyệt chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế; về một số mặt công tác kinh tế, văn hóa, thông tin, tuyên truyền, lễ tân đối ngoại; về công tác thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, nghiên cứu, tham mưu đề xuất ý kiến về đối ngoại...Đặc biệt, phân cấp rõ hơn, cụ thể hơn việc trình duyệt nhân sự đi nước ngoài (đoàn ra), quy trình xin ý kiến, thẩm quyền cho phép đoàn ra đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, tránh sự chồng chéo.

Quyết định 277-QĐ/TU có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2016 và thay thế Quyết định số 93-QĐ/TU ngày 21/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

Lê Thu Lan