Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện Đề án của Chính phủ về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
[09:52 - 04/07/2017]
Ngày 26/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch hành động Thực hiện Đề án xây dựng và triển...
Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong 5 năm qua
[10:47 - 13/04/2017]
Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng về tư duy đối ngoại. Chúng ta chủ trương “triển...