CWS thực hiện khảo sát tài trợ dự án phòng, chống thiên tai tại Chiêm Hóa Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tuyên Quang, Từ ngày 16/5 đến 17/5/2017, Tổ chức CWS tại Việt Nam phối hợp với Văn phòng CWS tại Nhật Bản đã thực hiện khảo sát thực địa tại địa bàn huyện chiêm hóa và đề xuất tài trợ cho một số dự án phòng, chống thiên tai, lũ lụt tại huyện Chiêm Hóa.